Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Języki europejskie – nowe możliwościProjekt „Języki europejskie – nowe możliwości” Z/2.08/II/2.1/12/06. realizowany był w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Okres realizacji projektu: 01.07.2006 r.– 30.09.2007 r.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu było 650 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mieszkających na terenie województwa lubuskiego.

W okresie realizacji projektu przeprowadzono 7000 godzin szkoleniowych. Na zajęcia uczęszczało 694 osób, w tym 503 kobiety i 191 mężczyzn. Liczba osób, które ukończyły szkolenie wyniosła 612 osób, w tym 449 kobiet.

Wyniki przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych ankiet świadczą o ich zadowoleniu. Wysoko ocenili oni dobór podręczników i materiałów szkoleniowych, dostosowanie programu do potrzeb uczestników, atrakcyjność strony internetowej, atrakcyjność zajęć, walory metodyczne.

Informacje o projekcieOd 1 lipca 2006 r. rozpoczeliśmy realizację nowego projektu „Języki europejskie - nowe możliwości” Z/2.08/II/2.1/12/06 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Istytucją wdrażającą w przypadku wyżej wymienionego projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.


Po okresie przygotowawczym, na przełomie lipca i sierpnia, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przeprowadzona została rekrutacja 650 beneficjentów ostatecznych: zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mieszkańców województwa lubuskiego. O zakwalifikowaniu kandydatów decydowała kolejność zgłoszeń i nadesłanie kompletnej dokumentacji w wersji papierowej. Grupy powstały tylko w tych miejscowościach, gdzie zgłosiła się dostateczna liczba zainteresowanych.

W lipcu 2007 r. uczestnicy szkoleń będą mogli przystąpić do egzaminu, który pozwoli im uzyskać międzynarodowy certyfikat TELC.

Informujemy, że Ministerstwo Finansów ogłosiło ostateczne stanowisko w sprawie opodatkowania świadczeń w postaci szkoleń i kursów, realizowanych w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Opreacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość takiego nieodpłatnego świadczenia jest objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt.114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uczestnicy szkoleń i kursów realizowanych w ramach 2 priorytetu ZPORR nie muszą odprowadzać podatku od ich wartości.


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje obecnie sześć projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Kompetencje językowe administracji publicznej szansą rozwoju regionu - województwo dolnośląskie,
 2. Kompetencje językowe pracowników oświaty drogą zawodowego rozwoju i awansu - województwo dolnośląskie,
 3. Języki europejskie dla regionu kujawsko-pomorskiego - województwo kujawsko-pomorskie,
 4. Europejskie języki sukcesu - województwo świętokrzyskie,
 5. Upowszechnianie znajmości języków europejskich na Podkarpaciu - województwo podkarpackie,
 6. Języki europejskie - nowe możliwości - województwo lubuskie.

Wszystkie projekty realizowane są w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wzmocnienie rozwóju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

ZPORR to jeden z siedmiu programów operacyjnych służących do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 ZPORR skierowane są wyłącznie do osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy). Zgodnie z definicją zawartą w Uzupełnieniu ZPORR (Dz.U. RP, Załącznik do nr-u 200, poz. 2051 z dnia 14.09.2004) osoby pracujące dorosłe to osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy, służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Oznacza to, że osoby samozatrudnione nie są objęte wsparciem w ramach Działania 2.1.Biuro projektu:
OK Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel. (081) 536 12 27 lub 28
mail: projekty.europejskie@okcjo.com.pl lub iga.mierzejewska@okcjo.com.pl


Dział rekrutacji:
tel. (081) 536 12 47


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa
w ramach Zintergowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

__________________________________________________________Zapraszamy do udziału w projekcie „Języki europejskie - nowe możliwości”, realizowanym w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rekrutacja rozpoczyna się 28 VII 2006 r. o godz. 8.00

Mieszkańcy województwa lubuskiego zatrudnieni na umowę o pracę mogą w ramach projektu bezpłatnie uczyć się języka angielskiego lub niemieckiego, a po zakończeniu przystąpić do egzaminu na certyfikat TELC. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminnem uczestnictwa w projekcie i złożenie swojego zgłoszenia przez stronę internetową.

Informacje o projekcie „Języki europejskie – nowe możliwości”:
 1. Projekt jest skierowany do dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, chcących z własnej inicjatywy podnosić kwalifikacje poza godzinami pracy.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 3. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne – zapewnia beneficjentowi ostatecznemu szkolenie, podręczniki, pakiet egzaminacyjny TELC.
 4. Na terenie całego województwa lubuskiego, w miejscowościach gdzie zgłosi się odpowiednia liczba zainteresowanych, powstanie 50 13-osobowych grup uczących się języka angielskiego lub niemieckiego.
 5. W zakresie każdego języka oferujemy 4 poziomy zaawansowania - od podstawowego (A1) do średnio zaawansowanego wyższego (B2).
 6. Szkolenia będą prowadzone od września/października 2006 do lipca 2007, zakończą się egzaminem na certyfikat TELC.
 7. Każda grupa odbędzie 140 godzin zajęć, w dni robocze poza godzinami pracy, w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 min.).